Koncepcja pracy przedszkola

Dziecko to człowiek, tylko że mały – nie znaczy, że jednak głupi.
Ten mały często czuje i widzi więcej niż sobie myślisz.

~ Marek Michalak

Koncepcja pracy przedszkola

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety. Ponadto z wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.

 

NASZE PRZEDSZKOLE jest:

 • Placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
 • Przedszkole naucza zasad demokracji, uczy samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji oraz umiejętności zachowań w różnych sytuacjach
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką, jakość pracy przedszkola.
 • Przedszkole analizuje i ocenia efekty swojej pracy
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

CELEM PRZEDSZKOLA JEST:

 • –   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności  intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • –  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe poprzez program IV Filary Wychowania;
 • –  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; umiejętność działania w sytuacjach trudnych – Alarmowy 112,
 • –   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • –    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • –    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych -;
 • –    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • –    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • –    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej poprzez realizację programu „Nim wyjedziesz za granice poznaj swoja okolicę”;
 • –   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • – zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej mając na celu wspieranie dzieci z deficytami rozwojowymi jak i dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

 

 

WIZJA

PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM

DOBREJ ZABAWY, MĄDROŚCIĄ, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość
  i wrażliwość.
 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań
 • WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
 • Dziecko jest: Ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń

MODEL ABSOLWENTA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci znające język angielski, otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązujące problemy, dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z porażkami.

Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

Jednym z głównych zadań nauczyciela jest stwarzanie warunków do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, między innymi poprzez kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Pracownicy w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

 

Przewodnią myślą naszej pracy pedagogicznej jest także integracja rodziców z dziećmi i przedszkolem. W związku z tym często organizujemy wspólne imprezy i zajęcia otwarte na terenie przedszkola. Ważnym elementem tej współpracy jest pedagogizacja rodziców w formie prelekcji, warsztatów, których tematyka jest dostosowana do ich potrzeb i oczekiwań .

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.

Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

 

Koncepcja pracy przedszkola zatwierdzona w dniu 28.08.2015r na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.