Nasze procedury

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIETERMINOWEGO DOKONYWANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 47

 

Podstawa prawna; § 8 pkt. 2 umowy zawieranej z rodzicami dziecka na postawie Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/844/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie opłat za nadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Gdynia.

 

  1. Zgodnie z § 8 pkt. 2 Umowy zawieranej z rodzicami dziecka opłaty za przedszkole dokonać można w dwóch formach:
   1. wpłacając do kasy przedszkola w terminie podanym przez placówkę;
   2. za pomocą przelewu bankowego na konto przedszkola;

 

 1. Opłatę zrealizować należy do 15 dnia danego miesiąca
 2. Rodzice informowani są o wysokości kwoty opłaty w danym miesiącu do 10 dnia danego miesiąca.
 3. 20 dnia każdego miesiąca (o ile ten dzień nie przypada na dzień wolny od pracy) intendent przedszkola, po weryfikacji własnych kwitariuszy wpłat oraz informacji uzyskanych od głównej księgowej o dokonanych przelewach bankowych, sporządza listę imienną osób, które nie dokonały opłaty za przedszkole.
 4. 21 dnia każdego miesiąca (o ile ten dzień nie przypada na dzień wolny od pracy) dyrektor lub wicedyrektor przedszkola informują rodziców telefonicznie o fakcie opóźnienia w opłacie za przedszkole, wyznaczając termin dokonania wpłaty.
 5. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym telefonicznie terminie do rodziców zostaje wysłane pisemne wezwanie do zapłaty.
 6. Za każdy dzień zwłoki naliczane są ustawowe odsetki.
 7. W przedszkolu prowadzi się Rejestr opłat za dodatkowe usługi przekraczające czas zadeklarowany przez rodziców w umowie.
 8. Rejestr wypełniają nauczyciele poszczególnych grup wiekowych wpisując imię i nazwisko dziecka oraz informację o deklarowanych w umowie godzinach pobytu
  i faktycznym czasie pobytu dziecka w danym dniu, w którym rodzice skorzystali z dodatkowej usługi.
 9. Rejestr ostatniego dnia miesiąca przekazywany jest wicedyrektorowi placówki, który nalicza opłaty za usługi przekraczające czas zadeklarowany przez rodziców w umowie adekwatnie do danych zapisanych w Rejestrze.

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.10.2012r.

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH W PRZEDSZKOLU nr 47 w Gdyni

 

Szczegółowy wykaz procedur:

1.Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

2. Procedura postępowania wobec dziecka mającego trudności edukacyjne.

3. Procedura wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego.

 

I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty – art. 33 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845 i z 2005 r. Nr 41, poz. 386).

 

Cele procedury:

 • usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola w sytuacjach trudnych;
 • wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych);
 • zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań profilaktycznych;
 • wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanka.

 

  1. Nauczyciel nawiązuje kontakt z rodzicami w celu przekazania i pozyskania dodatkowych informacji oraz uzgodnienia wspólnego oddziaływania wychowawczego.
  2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów dziecka:

 

   • za zgodą rodziców kieruje dziecko na konsultacje specjalistyczną (psycholog terapeuta);
   • opracowuje program działań z dzieckiem w oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonych badań;
   • prowadzi działania kompensacyjne.

 

  1. Nauczyciel wspomaga rodziców w pracy z dzieckiem poprzez:

 

   • wskazanie odpowiadającej problemowi literatury;
   • przekazywanie propozycji zabaw i ćwiczeń;
   • dostarczanie wiedzy o instytucjach wspomagających rodzinę.

 

 1. Nauczyciel szczegółowo zapoznaje członków rady pedagogicznej z zaistniałym problemem i przedstawia podejmowane wnioski do realizacji.
 2. Kierując się dobrem dziecka w przypadku pojawiających się problemów rozwojowych i braku współpracy, dyrektor przeprowadza w obecności nauczycieli grupy rozmowę z rodzicami i sporządza z tego spotkania notatkę służbową.
 3. Wszelkie sygnały na temat zachowania dziecka kierowane do nauczyciela muszą zostać odnotowane w zeszycie współpracy z rodzicami.
 4. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań specjalistycznych oraz braku jakiejkolwiek współpracy z przedszkolem, przy problemie dotyczącym dziecka zagrażającego bezpieczeństwu innych, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o zgłoszeniu do Sądu Rodzinnego faktu niewydolności wychowawczej rodziny.

 

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA MAJĄCEGO TRUDNOŚCI EDUKACYJNE

 1. Nauczyciele analizują edukacyjne postępy dziecka.
 2. W przypadku dzieci z problemami edukacyjnymi wyjaśniają ich przyczyny:

 

 • rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 • kierowanie dziecka w porozumieniu z rodzicami do PPP w celu diagnozy przyczyn trudności.

 

 1. Adekwatnie do rozpoznanych przyczyn organizowanie pomocy dzieciom w celu przezwyciężenia trudności: – dostosowanie form, metod pracy i wymagań do zaleceń opinii lub orzeczenia PPPP

 

 • praca indywidualna z dzieckiem;
 • indywidualizacja zadań stawianych dziecku;
 • ścisła współpraca z rodzicami.

 

4. W realizacji ww. zadań współpracują:

 

 • nauczyciele wychowawcy;
 • pedagog;
 • rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

 

III. PROCEDURA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA NADPOBUDLIWEGO

 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to nadmierna pobudliwość układu nerwowego, na ogół objawiająca się przez nadruchliwość, wzmożoną pobudliwość emocjonalną i/lub specyficzne zaburzenia w sferze poznawczej. Inaczej mówiąc to odmienna praca mózgu, która uniemożliwia dziecku kontrolowanie swoich zachowań, a więc także kontrolowanie uwagi i ruchów. Jest stałą cechą dziecka, która może zmieniać się w miarę jak ono dorasta.

 

Wyróżnić można trzy charakterystyczne dla nadpobudliwości grupy objawów:

 

 • nasilone zaburzenia uwagi – niemożność jej skoncentrowania (sfera poznawcza);
 • nadmierna impulsywność (sfera emocjonalna);
 • nadmierna ruchliwość (sfera ruchowa).

 

1. Postępowanie nauczyciela wobec dziecka nadpobudliwego:

 

 • ustalanie stałych i jednoznacznych zasad, przypominanie dziecku o obowiązujących zasadach oraz konsekwentne ich respektowanie;
 • stwarzanie dziecku „uporządkowanego świata”;
 • stosowanie krótkich, czytelnych komunikatów;
 • szukanie konstruktywnych form rozładowania nadruchliwości;
 • częste chwalenie dziecka, zauważanie drobnych sukcesów;
 • prowadzenie „zeszytu korespondencji”;
 • niekaranie dziecka za objawy niezależne od niego;
 • przygotowywanie dziecka na nową sytuację i ustalenie nieprzekraczalnych zasad;
 • rozkładanie trudniejszych zadań na etapy, dzielenie dłuższych poleceń na części;
 • dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka;
 • stosowanie przerw, zabaw ruchowych;
 • docenianie trudu włożonego w pracę dziecka nadpobudliwego;
 • stosowanie metod wyciszających, relaksujących.

 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom nadpobudliwym:

 

 • zindywidualizowaną pracę w toku zajęć.

 

3. Rodzicom dziecka nadpobudliwego przedszkole oferuje:

 

 • stałą i systematyczną współpracę z wychowawcą, celem ustalenia wspólnych;
 • literaturę tematyczną kierunków pracy z dzieckiem (wspólny front działania dom-przedszkole).

 

4. Nauczyciele uczniów nadpobudliwych mają możliwość:

 

 • udziału w organizowanych przez przedszkole szkoleniach;
 • konsultacji ze specjalistami z PPP celem uzyskania wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem.

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 47 w Gdyni

 

Podstawa prawna; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75) ,Statut Przedszkola Samorządowego nr 47 w Gdyni

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.00-8.00. Ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie lub zgłaszają dzień wcześniej u nauczycielki grupy

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00

3. Dziecko z przedszkola poza rodzicami/prawnymi opiekunami mogą odebrać wyłącznie osoby dorosłe upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów

4. Rodzice/prawni opiekunowie dostarczają do nauczycielki grupy pisemne upoważnienie dla innej-poza nimi-dorosłej osoby, która będzie odbierać dziecko. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

5. Osoba upoważniona powinna w momencie odbierania dziecka mieć przy sobie dowód tożsamości i na prośbę nauczycielki okazać.

6. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce grupy oraz od chwili odebrania z grupy.

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka, w przypadku gdyby zachowanie osoby wskazywało na niemożność zapewnienia bezpieczeństwa dziecku po odebraniu z przedszkola (np. stan nietrzeźwości)

8. W sytuacji opisanej w pkt. 7 nauczycielka dąży do nawiązania kontaktu z rodzicami lub rodzicem, aby dziecko mogło być odebrane z przedszkola z zachowaniem jego podstawowego prawa – prawa do bezpieczeństwa.

9. Wówczas, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17.00 nauczycielka powiadamia telefonicznie rodziców o tym fakcie. Rodzic informację o godzinie odbioru w przypadku spóźnienia podpisuje w zeszycie spóźnień.

10. Rodzice zobowiązani są do pozostawienia u nauczycieli grupy niezbędnych numerów telefonicznych, aby ułatwić możliwość kontaktowania się z nimi w sprawach dotyczących dziecka.

11. Prośba rodziców dotycząca nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców może być uwzględniana wówczas, gdy dostarczone zostanie orzeczenie sądowe regulujące kwestie sprawowania opieki nad dzieckiem.

12. Nie ma możliwości realizowania odwiedzin dziecka na terenie przedszkola określonymi w orzeczeniu sądowym dotyczącym rodziny dziecka.