Aktualności

PROCEDURA COVID 19- DLA PRZYPOMNIENIA

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby  w Przedszkolu „47 Leśna Pętelka” w Gdyni

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567)

Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

 

 

 

I.ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe i składa wypełnione stosowne oświadczenie (załącznik  nr 1)
 2. Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując  bezpieczną odległości  2 m od siebie.
 3. W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic
  z dzieckiem/dziećmi.
 4. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę.
 5. Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez rodzica i dziecko.
 6. W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola
 7. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela
 8. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola oczekuje w przedsionku
 9. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi.
 10. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu w przedszkolu   w danym dniu, przekazywane są  wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
 11. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu (pieluszki niemowlęce, kocyki, przytulanki, samochodziki, lalki, książki itp)
 12. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.

II.ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.
 2. W szatni i podczas wychodzeniu na dwór stosuje się rotacyjność grup.
 3. Dzieciom udostępnia się sprzęt sportowy i do zabaw ruchowych.
 4. Dzieci nie korzystają ze stałych elementów wyposażenia placu zabaw.
 5. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
 6. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki,                    na spacer

  

III.PLAN  HIGIENY I DEZYNFEKCJI/ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu/zasad higieny, które w okresie stanu epidemicznego zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (załącznik nr 2)
 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19 (załącznik nr 3).
 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .
 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (załącznik nr 4).
 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

IV.ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE 

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).
 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski) i imprezy (teatrzyki, festyny, pokazy, iventy) prowadzone przez osoby z zewnątrz.
 3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 2-dniowej kwarantannie.
 5. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk                                                   lub w rękawiczkach.

 

 V.  WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola, w przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 1. Zadania pracowników:
 2. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
 3. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, puzzle, książeczki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.).
 4. Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).
 5. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 6. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Zorganizować dziecku miejsce do wypoczynku na leżaku (bez pościeli/koca), zachowując przy tym dystans pomiędzy leżakami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je.
 8. Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 9. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
 10. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.
 11. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 12. Ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami
 13. Pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

 

VI.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 2. Przedszkole zawiadamia natychmiast rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.
 3. Rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola.

 

 1. W przypadku braku kontaktu z rodzicami przedszkole wzywa karetkę pogotowia.

 

 1. Rodzice mają obowiązek poinformowania przedszkola o diagnozie lekarskiej tylko w przypadku stwierdzenia zachorowania przez dziecko lub członka rodziny zamieszkującego z dzieckiem,  na Covid-19.

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID 19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. NALEŻY WSTRZYMAĆ PRZYJMOWANIE KOLEJNYCH DZIECI , POWIADOMIĆ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

 

 1. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. Obszar, w którym poruszał się pracownik / dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

 

 1. W przypadku niedostosowania się rodziców do postanowień niniejszej procedury tj. ukrywania:

 

-prawdy o stanie zdrowia dziecka;

-prawdy o przebywaniu  dziecka w jednym domu z osobą będącą  na kwarantannie lub chorą  na Covid-19;

-uporczywego przyprowadzania dziecka z katarem, kaszlem, gorączką lub innymi widocznymi objawami chorobowymi; co jest sprzeczne z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

 dyrektor przedszkola jest zobowiązany do natychmiastowego złożenia wniosku do Sądu Rodzinnego w celu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej dziecka.

 

EWA LEMANSZEK DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNA PĘTELKA

 

 

Załącznik nr 1 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

 

Gdynia ……………………………..2020 r.

 

  

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

Imię i nazwisko dziecka:  ……………………….……………………………………………..

 1. Niniejszym wyrażam zgodę   na badanie temperatury ciała mojego dziecka, wychowanka Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka w Gdyni w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 przy użyciu bezdotykowego termometru, każdego dnia podczas wejścia do przedszkola oraz podczas pobytu dziecka w przedszkolu . Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

 

 1. Oświadczam, że do przedszkola będę przyprowadzać dziecko; zdrowe,                                                                                                                                                                                               b. bez widocznych objawów chorobowych (duszności, kaszel, katar, wysypka),                                                  c. które nie miało kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 lub przebywających  w kwarantannie

 

 1. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie stanu epidemii obowiązujące   w Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka w Gdyni, nowe zasady higieny                i reżimu sanitarnego,

 

 1. Jestem świadomy możliwości zakażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami,

 

 1. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola, dowożeniem go do placówki, tym samym na narażenie zakażeniem COVID-19 jest po mojej stronie,

 

 1. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrekcję, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki,

 

 1. W przypadku zachorowania mojego dziecka w przedszkolu, zobowiązuję się do odbierania  telefonu z placówki i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.

 

 1. Zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego uzyskanego po konsultacji z lekarzem o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU PRACY

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania stanu epidemicznego .

 

Oświadczam, że jestem zatrudniona  w……………………………………………………….

Oświadczam, że jestem zatrudniony w………………………………………………………..

Niniejsze oświadczenia składam zgodnie z prawdą, wiedząc, że za składanie  oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega się odpowiedzialności karnej zgodnie z § 233 kodeksu karnego.

 

 

 

………………………………………………                                 …………………………………….

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                              Podpis rodzica/prawnego opiekuna