Aktualności

PROCEDURA ODWOŁAWCZA – REKRUTACJA

Podstawa prawna – art. 158 ust.  6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA (od 9 kwietnia, w formie elektronicznej!!!!)

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych ( czyli od dnia 9 kwietnia), rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 Adres poczty elektronicznej: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl