Aktualności

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT

 

Drodzy Rodzice
W związku ze złożoną ankietą (zgłoszenie dziecka od 18 maja)  proszę sumienne zapoznanie się z nowymi procedurami dotyczącymi pobytu dziecka w przedszkolu w okresie stanu epidemicznego oraz wypełnienie dokumentu załączonego poniżej ( oświadczenia rodziców)
Rekomenduję aby oświadczenia podpisali oboje rodzice!!! Dokument należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki – TYLKO TE DZIECI, KTÓRYCH RODZICE WYPEŁNILI ANKIETĘ!!!. Brak dokumentu skutkuje nie przyjęciem dziecka w tym dniu do przedszkola.

Proszę o cierpliwość i czas w trakcie przyprowadzania i odbioru dzieci- zachowanie 2 m odległości od siebie na zewnątrz budynku- w przedsionku oczekuje tylko jeden rodzic z dzieckiem bez osób towarzyszących. Rodzice i dzieci powyżej 4 r. ż. obligatoryjnie w maseczkach.

Organizacja pracy obecnej chwili to: grupy 5-8 osobowe (docelowo 12 osobowe), mieszane wiekowo, nie w swoich salach dydaktycznych oraz z nie „swoimi” Nauczycielami. Grupy raz przydzielone są grupami niezmiennymi. grupy nie kontaktują się ze sobą. Pełniona jest funkcja opiekuńczo-wychowawcza.

Państwa zadaniem jest przygotowanie dziecka do zmian w funkcjonowaniu przedszkola. Proszę o wytłumaczenie dziecku, dlaczego zmiany są konieczne, że panie będą ubrane inaczej (maseczki, rękawiczki, przyłbice), Państwo nie będziecie wchodzić do środka, nie można przynosić niczego z domu (zabawek, kocyków, książek itp.)
Wszyscy pracownicy przedszkola, na ile to możliwe, postarają się zminimalizować stres dziecka związany w nowymi warunkami.

Bardzo proszę o poważne potraktowanie procedur i zaleceń GIS.

Prośba, gorąca prośba do rodziców, aby każde dziecko przyniosło rolkę ręczników papierowych (gruba rolka).

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe i składa wypełnione stosowne oświadczenie (załącznik  nr 1)
 2. Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując  bezpieczną odległości  2 m od siebie.
 3. W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.
 4. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę.
 5. Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez rodzica i dziecko.
 6. W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola
 7. Rodzic nie wchodzi na teren holu przedszkola
 8. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela
 9. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola oczekuje w przedsionku
 10. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi.
 11. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu w przedszkolu   w danym dniu, przekazywane są  wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
 12. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu (pieluszki niemowlęce, kocyki, przytulanki, samochodziki, lalki, książki itp)
 13. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.
 14. Czas wejścia i wyjścia dziecka do/z przedszkola odnotowuje nauczyciel w grupie

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 2. Przedszkole zawiadamia natychmiast rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.
 3. Rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola.

 

 1. W przypadku braku kontaktu z rodzicami przedszkole wzywa karetkę pogotowia.

 

 1. Rodzice mają obowiązek poinformowania przedszkola o diagnozie lekarskiej tylko w przypadku stwierdzenia zachorowania przez dziecko lub członka rodziny zamieszkującego z dzieckiem,  na Covid-19.

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID 19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. NALEŻY WSTRZYMAĆ PRZYJMOWANIE KOLEJNYCH DZIECI , POWIADOMIĆ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

 

 1. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. Obszar, w którym poruszał się pracownik / dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

 

 1. W przypadku niedostosowania się rodziców do postanowień niniejszej procedury tj. ukrywania:

 

-prawdy o stanie zdrowia dziecka;

-prawdy o przebywaniu  dziecka w jednym domu z osobą będącą  na kwarantannie lub chorą  na Covid-19;

-uporczywego przyprowadzania dziecka z katarem, kaszlem, gorączką lub innymi widocznymi objawami chorobowymi; co jest sprzeczne z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 

 dyrektor przedszkola jest zobowiązany do natychmiastowego złożenia wniosku  do Sądu Rodzinnego w celu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej dziecka.