Aktualności

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA

Zarządzenie 179/ 2020

Dyrektora  Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka

z dnia 05.05.2020r

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 47 Leśna Pętelka w Gdyni
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 47 Leśna Pętelka  w Gdyni
    w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 11 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr  47 Leśna Pętelka w Gdyni  są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 47 w Gdyni

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Ewa Lemanszek

                  Dyrektor